ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

21/07/2021

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

11/06/2021

Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp

27/05/2021

Quảng Ngãi hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021 

20/05/2021

Huyện ủy Nghĩa Hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

19/05/2021

Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trước ngày 30/5/2021

23/04/2021

Chỉ thị về tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức

20/04/2021

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là nắm bắt, định hướng, giải quyết các vấn đề tư tưởng trong tình hình mới

08/04/2021

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 

30/03/2021

Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2021

24/03/2021