ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trước ngày 30/5/2021

23/04/2021

Chỉ thị về tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức

20/04/2021

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng, nhất là nắm bắt, định hướng, giải quyết các vấn đề tư tưởng trong tình hình mới

08/04/2021

Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 

30/03/2021

Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2021

24/03/2021

Thị ủy Đức Phổ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

13/03/2021

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp

12/03/2021

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

10/03/2021

Thành ủy Quảng Ngãi triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

09/03/2021