XÂY DỰNG ĐẢNG

Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

08/06/2022

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

19/05/2022

Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

05/05/2022

Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 

29/04/2022

Triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

27/04/2022

Nhiệm vụ trọng tâm công tác lịch sử Đảng từ năm 2022 đến năm 2025 

19/04/2022

Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 30/7/2022

08/04/2022