XÂY DỰNG ĐẢNG

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

09/12/2021

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ  chức đảng, đảng viên năm 2021

03/11/2021

Bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, năm 2021

30/10/2021

Khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

27/10/2021

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng 

21/10/2021

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh được tổ chức từ ngày 27-29/10/2021

20/10/2021

Chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

02/09/2021

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

05/08/2021

Viết tiếp trang sử vàng ngành Tuyên giáo

30/07/2021

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

21/07/2021