Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trên địa bàn tỉnh

29/02/2024

Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

26/12/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ

03/11/2023

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm Bác

18/05/2023

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của tỉnh

11/04/2023

Hướng dẫn quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023

05/04/2023

Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trên địa bàn tỉnh

22/12/2022

Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

05/08/2022

Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

20/05/2022

Hoàn thành triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh trong tháng 5/2022

27/04/2022