Phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại

22/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 09/6/2022)

10/06/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

09/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 27/5/2022)

30/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 04/5/2022)

05/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 23/4/2022)

25/04/2022

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến ngày 20/4/2022) 

22/04/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 8 giờ 00 ngày 13/4/2022)

15/04/2022